Normer, föreskrifter och direktiv.

Gällande vid bland annat gas installationer.

EU Direktiv

 97/23/EG     -   Tryckbärande anordningar (PED)

94/9/EG        -   ATEX-direktivet Tillverkning

1999/92/EG  -   ATEX-direktivet

 

Föreskrifter från Räddningsverket  

Om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarlig vara

SRVFS

2004:7

Cisterner, och rörledningar m.m. för brandfarlig vätskor

SÄIFS

1997:9

Cisterner, och rörledningar m.m. för brandfarlig gas

SÄIFS

2000:4

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

SÄIFS

1995:3

Olycksrapportering

SÄIFS

1994:5

Brandfarlig gas i lös behållare

SÄIFS

1998:7

Märkning rör                    ledningar

SÄIFS

1996:3

                                                                

Författningssamlingar från Arbetsmiljöverket

Underhåll av teknisk anordning

AFS

1991:6

Tryckbärande anordning

AFS

1999:4

Gaser

AFS

1997:7  

Tryckkärl

AFS

1999:6

Tryckprovning

AFS

1985:14

Flytande kväve

AFS

1987:13

Gasflaskor

AFS

1998:7

Laboratoriearbete med kemikalier

AFS

1997:10

Varselmärkning

AFS

1997:11

Utrustning för explosionsfarlig miljö

AFS                     

1995:5

Användning av trycksatta anordningar

AFS

                      2002:1

 

                                                                                                             Normer

Svenska Gas Föreningen

EGN 01

Utformning av försörjningssystem för gas

SV39 Svetskommissionen

Klassning av explosionsfarliga områden

EN 60079-10 / Handbok 426 Utgåva 4

Säkerhetsnormer för medicinska gasanläggningar

SS HB 370

El installationer

EN 60079-14 / Handbok 427 Utgåva 2

El underhåll och kontroll

EN 60079-17 / Handbok 427 Utgåva 2

Medicinska gassystem

SS-EN 737-3

Riskanalys Medicinska gassystem

SS-EN 1441

Rörledningsnorm

                                                                  RN 78