RISKBEDÖMNING.

 

Utdrag ur AFS 2002:1

Innan en anläggning tas i bruk skall en riskbedömning ha gjorts.

För anläggningar som tagits i bruk tidigare än 30maj 2002 gäller dock att en riskbedömning

enligt 3§ i AFS 2002:1 skall vara utförd senast den 1 januari 2004.

Riskbedömning skall ha utförts av någon som har tillräcklig kompetens att utföra bedömningar

beträffande trycksatta anordningar. Om kompetens saknas inom den egna organisationen skall

utomstående sakkunnig anlitas för uppgiften.

 

Förnyad eller kompletterad riskbedömning skall göras när anläggningen, dess utrustningen eller

förhållanden i övrigt har ändrats som påverkar anläggningen.

 

    En riskbedömning skall dokumenteras och ligga till grund för ett åtgärdsprogram.